Algemene voorwaarden

1. Begrippen

1.1 Algemene Voorwaarden: deze door Yoga Zevenaar gehanteerde algemene voorwaarden, welke worden uitgereikt aan alle deelnemers, direct na het ingaan van deze algemene voorwaarden per 1 maart 2022. De algemene voorwaarden zijn ook op verzoek per mail verkrijgbaar.

1.2 Deelnemer: Degene van 16 jaar en ouder die een door Yoga Zevenaar georganiseerde les volgt c.q. wenst te volgen.

1.3 Yoga Zevenaar is gevestigd op het Vestersbos 1, 6901 BV Zevenaar. De leslocatie is gevestigd op de Mercurion 32 (A), 6903 PZ Zevenaar. Yoga Zevenaar is in het Handelsregister geregistreerd onder nummer 65150783.

1.4 Leskaart: Een kaart welke het recht geeft op het volgen van lessen. In aantal overeenkomstig het genoemde op de leskaart. Zie punt 3.

1.5 Proefles: De mogelijkheid om éénmalig deel te nemen aan een les (mits er plaats is in het gekozen tijdstip), waarvan bij inschrijving het bedrag van de les in mindering wordt gebracht op de leskaart. 

1.6 Privéles: Yogales op individuele basis, niet in groepsverband.

1.7 Website: de website van Yoga Zevenaar: www.yogazevenaar.nl

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle lessen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Yoga Zevenaar zich verbindt/ zal verbinden om werkzaamheden te verrichten, waaronder de proeflessen, leskaarten en privélessen van en aan Yoga Zevenaar. Door deelname aan een (losse) les, proefles of privéles, verklaart de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Yoga Zevenaar kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website en/of op verzoek. Yoga Zevenaar zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

2.3 Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

2.4 Op deze Algemene Voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op welke wijze dan ook, bij de dienstverlening van Yoga Zevenaar zijn betrokken.

3. Leskaarten, losse lessen, proeflessen en privélessen

3.1 Deelnemers kunnen lessen volgen op basis van een 5- of 10 lessenkaart. Ook zijn losse lessen beschikbaar. De leskaarten hebben een eigen beperkte geldigheidsduur.

3.2 Als een leskaart een beperkte geldigheidsduur heeft of indien er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Bij Yoga Zevenaar is het aanbod gelijk aan de factuur. Op de factuur van de leskaart wordt de geldigheidsduur vermeld.

3.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Yoga Zevenaar het verschuldigde lidmaatschapsgeld van de Deelnemer heeft ontvangen.

3.4 Yoga Zevenaar geeft de volgende leskaarten uit, ter keuze van de Deelnemer: VIJFLESSENKAART Deze kaart geeft recht op 5 lessen. De lessen dienen binnen twee (2) maanden gebruikt te worden. TIENLESSENKAART Deze kaart geeft recht op 10 lessen. De lessen dienen binnen vier (4) maanden gebruikt te worden. De geldigheidsduur wordt bevestigd op de factuur.

3.5 Na het verlopen van de geldigheidsduur van de leskaart is er geen automatische garantie op de lesplaats tenzij de leskaart tijdig wordt verlengd.

3.6 Gemiste lessen kunnen binnen de geldigheidsduur van de leskaart worden ingehaald in de eigen groep. Gemiste lessen kunnen binnen de geldigheidsduur van de leskaart worden ingehaald in andere groepen in overleg met Yoga Zevenaar en alleen als er plaats is in een andere groep. Inhalen in een andere groep graag binnen 14 dagen na het missen van de reguliere les.

3.7 In geval van langdurige afwezigheid van de docente wordt de geldigheidsduur van de leskaart verlengd met de duur van de afwezigheid.

4. Betaling en prijswijzigingen

4.1 Een Leskaart, Losse Les of Privéles, moet altijd binnen de gestelde betalingsperiode betaald worden. De uiterste betaaldatum wordt vermeld op de factuur. Restitutie van lesgelden is niet mogelijk.

4.2 De geldende prijzen voor de lessen (leskaarten, losse lessen en privélessen) staan altijd op de Website en zijn op te vragen bij de docente van Yoga Zevenaar. Yoga Zevenaar behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd in de leszaal en/of door vermelding op de Website, en/of per e-mail.

5. Lestijden en afmeldingen

5.1 Yoga Zevenaar stelt op basis van beschikbaarheid de lestijden vast. Deelname vindt plaats op een vaste dag, op een vast tijdstip. De lestijden staan vermeld op de Website.

5.2 Bij calamiteiten en/of overmacht kan Yoga Zevenaar de les annuleren. De Deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht, bij voorkeur met de groepsapp.

5.3 Afmelden voor een les moet UITERLIJK 24 uur voor het aanvangstijdstip van de les plaats vinden bij de docente.

5.4 Afmeldingen BINNEN 24 uur voor het aanvangstijdstip van de les worden in rekening gebracht. Deze afmeldingen tellen dus op de leskaart als een genoten les.

5.5 Bovenstaande punten 5.3 en 5.4 gelden niet bij zwaarwegende omstandigheden of plotselinge ziekte. Dit is ter beoordeling aan de docente.

6. Huisregels en deelnamevoorwaarden

6.1 Deelname aan yogalessen en andere activiteiten van Yoga Zevenaar is op en voor EIGEN RISICO.

6.2 Twijfel je of deelname medisch verantwoord is, raadpleeg dan eerst de huisarts, behandelend arts of specialist,

6.3 (Lichamelijke) klachten worden voor aanvang van de les gemeld bij de docente zodat zij hier tijdens de les rekening mee kan houden.

6.4 Schoenen zijn niet toegestaan in de yogazaal

6.5 De mobiele telefoon blijft thuis of staat uit of op vliegtuigstand.

6.6 Yoga Zevenaar stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Deze mat wordt door de Deelnemer na gebruik schoongemaakt.

6.7 Door deelname aan de lessen gaat de Deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.

Zevenaar, 20 februari 2022